കെ എൽ ഐ എ

കേരളത്തിലെ ക്ഷീര കർഷകരുടെ സുഹൃത്തും വഴികാട്ടിയുമായ സർക്കാർ ജീവനക്കാരായ ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ/അസി. ഫീൽഡ് ഓഫീസർ/ഫീൽഡ് ഓഫീസർ എന്നിവരുടെ സർവ്വീസ് പ്രശ്നങ്ങൾ സർക്കാരിൻറെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനും രൂപീകരിച്ച സംഘടന

 

The Leaders Of KLIA

Rathisan Arimmal

President

Ratheesan Arimmal
Livestock Inspector H Gr
Kannur
9447756308

Sajikumar

General Secretary

Sajikumar G
Asst. Field Officer
Pathanamthitta
9446111506